Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Zimní údržba

Dispečinky

Zimní údržba je zajišťována ze tří dispečinků společnosti s nepřetržitým provozem v zimním období

Valašské Meziříčí

hlavní dispečink
+420 603 542 167
M. Alše 573
757 01 Valašské Meziříčí

Vsetín - Ústí

Vsetín - Ústí 182
755 01 Ústí

Prostřední Bečva

Prostřední Bečva 381
756 56 Prostřední Bečva

Meteostanice

Meteostanice a webkamery

V současné době máme aktivní 2 meteostanice s webovými kamerami umístěnými v kopci Soláň a meteodata ze stanice v Ustí.

Zobrazit webkamery a meteostanice

Udržované silnice na území okresu Vsetín

Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o. zajišťuje na území okresu Vsetín zimní údržbu na následujících komunikacích:

 • silnice I/35 na území okresu Vsetín
 • silnice I/58 na území okresu Vsetín
 • silnice I/56 na území okresu Vsetín
 • silnice II. a III. třídy na území okresu Vsetín (vyjma označených neudržovaných úseků silnic)

Organizace zimní údržby

Zimní údržba je prováděna na základě schváleného Plánu zimní údržby pro silnice I. třídy a Plánu zimní údržby pro silnice II. a III. třídy, které legislativně vychází z těchto závazných podkladů:

 • zákon č.13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích
 • vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění změn a doplňků
 • schválený operační plán

V souladu s výše uvedenou legislativou je stanoveno, že zimní údržbou vozovek se podle stanoveného pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimní situací ve sjízdnosti komunikací ( viz. Znění § 41 odst.1, prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb. MDS ).

Zimní období je stanoveno na dobu od 1.listopadu do 31.března následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

Plán zimní údržby - základní informace

Časový plán

Sjízdnost silnic a zmírňování závad ve sjízdnosti na silnicích v rámci zpracovaného Plánu zimní údržby pro zimní období 2017/2018 je chápána ve smyslu ustanovení §26 a §27 Zákona č. 13/1997Sb. o pozemních komunikacích ve znění §41 až §45 prováděcí Vyhlášky č.104/1997 a Metodických pokynů. Zimní období, dle legislativy, začíná od 1. listopadu do 31. března následujícího roku a to dle platného a schváleného Plánu zimní údržby. Pro účely Plánu zimní údržby, který stanovuje způsob provádění zimní údržby na silnicích, které jsou zařazeny do pořadí důležitosti, je legislativně stanovena časová lhůta pro zmírnění závad ve sjízdnosti pro silnice zařazené do:

 • I. pořadí důležitosti do 3 hodin. Uvedená lhůta platí po celých 24 hodin
 • II. pořadí důležitosti do 6 hodin. Uvedená lhůta platí po dobu stanovenou v Plánu zimní údržby
 • III. pořadí důležitosti do 12 hodin. Uvedená lhůta platí po dobu stanovenou v Plánu zimní údržby

Doba od zjištění závady ve sjízdnosti silnice do výjezdu prvních mechanizmů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut (ve smyslu §45 Vyhlášky č.104/1997). Uvedená doba se počítá od té doby, kdy odpovědný pracovník zjistil závadu ve sjízdnosti nebo byl informován jinou cestou. Při výkonu zimní údržby se dle §44 Vyhlášky č.104/1997 u silnic zařazených do:

I. pořadí

 • silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. třídy
 • udržuje celá šířka a délka
 • náledí a zbytková vrstva sněhu po pluhování o tloušťce menší než 3cm se odstraňuje posypy chemickými rozmrazovacími materiály
 • náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti chemických rozmrazovacích materiálů se zdrsňuje posypem, zdrsňovacími materiály

II. pořadí

 • zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí a dopravně významné silnice III. třídy
 • shodné technologie jako v I. pořadí s tím, že v případě nutnosti se na silnicích ponechávají uježděné sněhové vrstvy, které se zdrsňují posypem zdrsňovacími materiály. Posyp je možno provádět pouze na místech, kde si to vyžaduje dopravně technický stav komunikace (křižovatky, velká stoupání, ostré oblouky, zastávky linkové osobní dopravy)

III. pořadí

 • ostatní silnice III. třídy nezařazené do II. pořadí a udržované zpravidla jen pluhováním
 • udržují se až po ošetření silnic I. a II. pořadí důležitosti v zásadě pluhováním a v místech, kde si to vyžádá dopravně technický stav komunikace se provádí posyp zdrsňovacími materiály. Materiály a použité technologie při provádění ZÚ

Neudržované úseky

 • silnice, na nichž není provozována osobní linková doprava a na nichž není nutno pro jejich malý dopravní význam vykonávat zimní údržbu

Specifikace posypového materiálu

 • Chemický materiál - Pro tuto zimní sezonu budou používány zejména tyto chemické rozmrazovací materiály: chlorid sodný frakce (0,2 - 5) mm, roztok chloridu sodného, roztok chloridu vápenatého
 • Inertní materiály - Pro tuto zimní sezonu budou používány zejména tyto chemické rozmrazovací materiály: kamenná drť frakce (4 / 8) mm

Použité technologie

1.) Mechanické odklízení sněhu

Odklízení sněhu se provádí především mechanicky. Provádět posyp či postřik chemickými rozmrazovacími materiály do vrstvy čerstvě napadaného sněhu vyšší než 3 cm bez předchozího pluhování je neúčinné, a proto nepřípustné. Sníh je za obvyklé zimní situace třeba odstraňovat tak, aby nedošlo k jeho ujetí provozem a přimrznutí k povrchu vozovky. Sněhovou břečku je třeba z vozovky odstranit. Boční sněhové valy je třeba rozšiřovat, aby byl zachován průjezdní prostor a nebyl případně omezen výhled. Při tání musí být zabezpečen odtok vody. U dvoupruhových obousměrných silnic se sníh odklízí ze středu jízdní dráhy k pravému okraji vozovky. Při mimořádném spadu sněhu se v průjezdních úsecích a na místních komunikacích sníh shrnuje pouze k okrajům chodníků a dle možností odváží. Odklízení sněhu jízdou v protisměru je přípustné pouze ve výjimečných případech a za stanovených bezpečnostních opatření. U vícepruhových komunikací je vhodné odklízet sníh ve vícečlenných pracovních sestavách. Na odpočívkách a parkovištích může být sníh nejprve shrnut do valů, které se následně odstraní. Při úrovňovém křížení komunikace s ponechanou sněhovou vrstvou s dráhou je nutno dbát na to, aby tato sněhová vrstva plynule navazovala na niveletu železničního přejezdu. U podjezdů je nutno dbát na zachování volné výšky. Na mostech se sníh odstraňuje z celé šířky a délky mostu. Přitom má být sníh přesunován pokud možno v podélném směru nebo odvezen, pokud by při odhozu do stran padal na dole ležící dopravní cesty nebo jiné objekty. K odklízení sněhu se běžně používají sněhové radlice. Vznikají-li při sněžení závěje nebo dosáhne-li výška sněhu cca 30 - 50 cm, nasazují se šípové pluhy. Vrstvy sněhu vyšší než 70 cm se odstraňují sněhovými frézami. Sněhové metače se používají k rozšíření průjezdního prostoru vozovky. Při trvalém sněžení se pluhování periodicky opakuje. Na dopravně důležitých komunikacích nemá po skončeném pluhování zbytková vrstva sněhu přesáhnout 3 cm.

2.) Odklizení sněhu s použitím chemických rozmrazovacích materiálů

Tato technologie se používá pouze na komunikacích určených plánem zimní služby. Posyp solí se zahajuje, pokud výška sněhu nepřesáhne 3 cm. Do sněhové vrstvy vyšší než 3 cm není dovoleno posyp provádět. Dávkování při posypu chloridem sodným nebo chloridem vápenatým se provádí v závislosti na intenzitě sněžení. Při malé intenzitě (1 - 1,5 cm za hodinu) se sype dávkou 10 g/m², při větší intenzitě dávkou 20g/m². Použití větších dávek již způsobuje vznik sněhové břečky. Při mimořádně dlouhém sněžení nebo při mimořádné intenzitě spadu lze v průběhu sněžení posyp dávkou 10 g/m² opakovat, ale vždy až po provedeném pluhování, aby se sůl dostala na povrch vozovky.

3.) Odstraňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev za pomoci chemických rozmrazovacích materiálů

Chemické rozmrazovací materiály se zásadně aplikují až na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit nebo snížit mechanickými prostředky. Těmito materiály lze účinně a rychle odstraňovat vrstvy uježděného sněhu do tloušťky 1 - 2 cm nebo náledí do tloušťky 2 mm. Na vyšší vrstvy je nutný opakovaný posyp a součinnost mechanických prostředků. Při teplotách kolem -5° C se použije chlorid sodný, při teplotách kolem -15° C se použije chlorid vápenatý – v mezilehlém intervalu teplot může být použita směs obou chloridů. Níže uvedené dávkování platí pro chlorid sodný i chlorid vápenatý a uvedené maximální dávky nesmí být překročeny. Minimální, technologicky dostačující dávka pro tento typ posypu je 20 g/m².

Při likvidaci vyšších vrstev náledí je zpravidla nutno použít dávek vyšších, celková spotřeba posypových solí však při jednom zásahovém dni nemá překročit 60 g/m². Jen ve zcela výjimečných případech, kdy je nezbytné obnovit rychle úplnou sjízdnost komunikace, lze použít dávku vyšší než 60 g/m². Dávky vyšší než 20 g/m² se nesmí používat na úsecích silnic vystavených silným větrům, pokud není na sypači použito zkrápěcí zařízení. Na tenké vrstvy náledí se nechá posyp působit cca 2 hodiny. Na silnější vrstvy náledí se nechá posyp působit 2 - 5 hodin. Pokud se za tuto dobu vrstva od povrchu zcela neuvolní, zpluhuje se uvolněná povrchová vrstva radlicí s ocelovým břitem a celý postup se opakuje. Celková spotřeba posypové soli přitom nesmí přesáhnout výše uvedené povolené dávky. Vzniklou sněhovou břečku nebo ledovou tříšť je nutno z vozovky neprodleně mechanicky odstranit. Jen v mimořádných případech (při mrznoucím dešti nebo mrznoucím mrholení) lze výjimečně použít posypu směsí zdrsňovacího a chemického materiálu. Dávka se přitom volí tak, aby celkové množství chemické složky nepřesáhlo výše uvedenou maximální dávku - např. maximálně 240 g/m² směsi s poměrem 1 : 5.

4.) Zdrsňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev posypem zdrsňovacími materiály

Posyp zdrsňovacími materiály se používá na komunikacích, které nejsou udržovány pomocí chemických rozmrazovacích materiálů. Může být prováděn pouze občasný posyp na dopravně důležitých místech nebo na místech, kde to vyžaduje dopravně technický stav komunikace (křižovatky, velká stoupání, ostré směrové oblouky, zastávky osobní linkové dopravy). Na těchto místech je vhodné zřídit i samoobslužné skládky zdrsňovacích materiálů. Pro posyp náledí je vhodný jemnozrnný materiál (zrna menší než 2 mm). Pro posyp nezledovatělých ujetých sněhových vrstev by měl být použit materiál s větším obsahem hrubých frakcí (zrn větších než 4 mm). V zastavěných oblastech se nesmí používat materiál se zrny nad 8 mm. Přímé úseky silnic se sypou dávkou cca 70 až 100 g/m², místa, kde to vyžaduje dopravně technický stav komunikace, se sypou dávkou cca 300 g/m².

Na frekventovaných zledovatělých vozovkách je vzhledem k odmetení materiálu provozem účelné dávky zvýšit o 50 až 100 %. Dávky vyšší než 500 g/m² jsou však neúčelné. Posyp zdrsňovacími materiály se provádí v celé šířce komunikace, případně v celé šířce dopravního pruhu, tj. minimálně 3,5 m v jednom směru.